Στη καρέκλα του γυναικολόγου

Κάθεται μια γυναίκα 140 κιλών στη καρέκλα του γυναικολόγου. 
Γιατρός : Μπορείτε σας παρακαλώ να κλάσετε; 

Γυναίκα : Είναι μέρος της εξέτασης; 
Γιατρός : Όχι, για τον προσανατολισμό…