Ο εκτελεστής άρπας

Πώς πέθανε ο τελευταίος εκτελεστής άρπας;

Του είπαν ότι το όμποε μπορεί να παίξει ταυτόχρονα μία νότα και πέθανε από τα γέλια.